Mein Stammbaum

Personenliste

Personenliste

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Johanne Christiane Uhlich 12.04.1761 16.05.1835
Anna Rosina Uhlig Dittersdorf, Chemnitz, Saxony 16.02.1760 Eibenberg, Burkhardtsdorf, Sachsen, Deutschland 20.01.1827
Elisabeth Uhlig Dittersdorf, Chemnitz, Saxony 24.04.1632 Eibenberg, Burkhardtsdorf, Sachsen, Deutschland 05.06.1722
Rolf Uhlig